Local Authority Technical Consultant / Ymgynghorydd Technegol Awdurdodau Lleol

LocationCARDIFF
Salaryc£45k
Closing Date16 November 2022

Employer WRAP

For more information on this position visit wrapcymru.org.uk

Apply on company website

Do you want to help councils across Wales to improve their services and help Wales achieve its ambition to be the best recycling nation in the world?

Do you have hands on experience of making recycling services effective and implementing improvements?

WRAP is an expert in sustainability including waste management and recycling and we are looking for two Local Authority Technical Consultants.  These roles are part of WRAP’s Collaborative Change Programme and will join a team of experts in supporting councils to meet Welsh Government’s ambitious goal to make Wales the number one recycling nation in the world.

We’re happy to receive applications for these roles from candidates who would like to be considered for the role on a secondment basis, as well as a permanent basis.

You will manage and deliver a series of projects with councils around Wales to help them develop their recycling and waste strategies.  Engaging with local authorities on recycling and waste technical and policy issues, you will provide advice on potential changes both large and small.  You will need to use your knowledge of the range of collection, recycling and sorting systems and understand the Welsh policy and legislative context for delivering recycling and waste services.  If you enjoy developing effective working relationships with individuals at a variety of levels and using your technical knowledge to really make a difference, this could be the role for you! Although not essential, the ability to speak Welsh is desirable for the role.

When applying for the role, you’ll be asked to describe how you meet the following job essentials:

  • Strong operational experience in planning and delivering recycling and waste collection services including experience of rolling out new services and implementing service changes.
  • Proven ability to engage and influence key senior stakeholders and/or decision makers to agree and deliver change.
  • Experience of developing business cases in support of new services
  • Confident presenter and communicator with experience of delivering workshops and facilitating meetings with senior level delegates.
  • Demonstrable experience of writing reports including for a non-technical audience.

Closing date for applications is 11.00pm on Wednesday 16th November. Interviews will be held in the following weeks.

You might be pleased to know that we’re changing our approach to office-based working. Although this role is contractually based at our Cardiff offices, in reality you will be able to work from home, with the caveat of coming into the office to collaborate with your teams approximately once a fortnight You, your manager and your teams will have the freedom to decide when this will need to happen, but when it is agreed it will be important that you do attend the office. There will also be a requirement for you to visit sites/ local authorities throughout Wales.   If you are invited for an interview, this can be discussed in more detail.

If you’d like to view the details of this vacancy in Welsh, please visit https://wrapcymru.org.uk

 

 

Cyflog: £45k

Hoffech chi helpu cynghorau ledled Cymru wella eu gwasanaethau a helpu Cymru gyflawni’r uchelgais o fod y genedl orau yn y byd am ailgylchu?

A oes gennych chi brofiad ymarferol o wneud gwasanaethau ailgylchu a gwastraff yn fwy effeithiol a rhoi newidiadau ar waith?

Mae WRAP yn arbenigydd ar gynaliadwyedd yn cynnwys rheoli gwastraff ac ailgylchu, ac rydym yn chwilio am ddau Ymgynghorydd Technegol Awdurdodau Lleol.  Mae’r swyddi hyn yn rhan o Raglen Newid Gydweithredol WRAP a byddant yn ymuno â thîm o arbenigwyr i gynorthwyo cynghorau i gyrraedd nod uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o wneud Cymru’r genedl orau yn y byd am ailgylchu.

Hoffem dderbyn ceisiadau am y swyddi hyn gan ymgeiswyr a hoffent gael eu hystyried ar gyfer y rôl fel secondiad, ynghyd ag ar sail barhaol.

Byddwch yn rheoli ac yn cynnal cyfres o brosiectau gyda chynghorau ledled Cymru i’w helpu i ddatblygu eu strategaethau ailgylchu a gwastraff.  Byddwch yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol ar faterion technegol a pholisi ailgylchu a gwastraff, ac yn darparu cyngor ar newidiadau posibl ar raddfa fawr a bach.  Bydd angen ichi ddefnyddio’ch gwybodaeth am yr amrywiaeth o systemau casglu, ailgylchu a didoli a deall y cyd-destun polisi a deddfwriaethol yng Nghymru ar gyfer darparu gwasanaethau ailgylchu a gwastraff.  Os ydych chi’n mwynhau datblygu perthynas waith effeithiol gydag unigolion ar amrywiaeth o lefelau a defnyddio eich gwybodaeth dechnegol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, efallai mai hon yw’r rôl i chi! Er nad yw’n hanfodol, mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl.

Wrth ymgeisio am y swydd, byddwn yn gofyn ichi ddisgrifio sut rydych yn bodloni’r hanfodion swydd canlynol:

  • Profiad gweithredol cadarn o gynllunio a darparu gwasanaethau casglu gwastraff ac ailgylchu yn cynnwys profiad o gyflwyno gwasanaethau newydd a rhoi newidiadau gwasanaeth ar waith.
  • Gallu profadwy i ymgysylltu ag uwch randdeiliaid allweddol a/neu lunwyr penderfyniadau a dylanwadu arnynt i gytuno a gweithredu ar newid.
  • Profiad o ddatblygu achosion busnes o blaid gwasanaethau newydd
  • Cyflwynydd a chyfathrebwr hyderus gyda phrofiad o gynnal gweithdai a hwyluso cyfarfodydd gyda chyfranogwyr ar lefelau uwch.
  • Profiad dangosadwy o lunio adroddiadau yn cynnwys rhai ar gyfer cynulleidfa annhechnegol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11.00yh ddydd Mercher 16eg Tachwedd. Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnosau i ddilyn.

Efallai y byddwch yn falch o glywed ein bod yn newid ein dull o weithio yn y swyddfa. Er bod y rôl hon wedi’i lleoli’n gytundebol yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, byddwch mewn gwirionedd yn gallu gweithio o gartref, gyda’r amod bod angen ichi ddod i’r swyddfa i gydweithio gyda’ch timau tuag unwaith bob pythefnos. Bydd gennych chi, eich rheolwr a’ch timau’r rhyddid i benderfynu pa bryd bydd angen gwneud hyn, ond pan fydd wedi’i gytuno, bydd yn bwysig eich bod yn dod i’r swyddfa. Bydd gofyn hefyd ichi ymweld â safleoedd/awdurdodau lleol ledled Cymru.   Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gellir trafod hyn yn fanylach.

The Blog Box

Other Publications from
The Environment Media Group

Back to top