Recycling & Collections Advisor / Cynghorydd Ailgylchu a Chasgliadau

LocationCARDIFF
Salary £37k - £47k, depending on experience
Closing Date16 November 2022

Employer WRAP

For more information on this position visit wrapcymru.org.uk

Apply on company website

If you’re really looking to make a big difference to the recycling services in Wales then this should interest you. We are looking to appoint two new members of our Recycling & Collections Advisory teams with the opportunity to influence and enhance these services on a national scale.

WRAP is one of the globe’s leading environmental charities. We’re experts in making the world a cleaner, longer lasting place – and we’re on a mission to ensure that we use our resources sustainably.

We are looking to appoint two Recycling & Collections Advisors (levels of seniority according to experience), who will plan, manage and execute a portfolio of projects to provide advice and support to local authorities to help them achieve strategic and service objectives in pursuance of the targets of Welsh Government strategy. Working closely with local authorities you’ll inform the design and delivery of recycling and waste collection services, and to manage and contribute to projects which research and define good practice.

You’ll provide advice directly to local authorities on strategic approaches to, and technical aspects of, collection and recycling service options, HWRC sites, and efficiency improvements, including performance and financial modelling and data analysis work, utilising WRAP tools where appropriate.  On an ongoing basis you’ll cultivate technical expertise in areas relevant to the work of the Programme, keeping abreast of developments in these areas and bring such to the attention of colleagues and partners as required.

We are looking for individuals with good knowledge of the range of collection, recycling and sorting systems in operation in Wales, including the relevant policy and legislative context. You will need to show an understanding of local authority structures and processes, combined with sound project management skills and an ability to balance a complex mix of priorities. You will also be a clear presenter and communicator, with experience of writing clear technical reports and other publications.

Depending on which role you apply for, you’ll need to describe how you meet these job essentials.

  • Good knowledge of the range of collection, recycling and sorting systems in operation and the relevant policy and legislative context in Wales.
  • Experience of managing discrete projects, with good project management skills and an ability to balance a complex mix of priorities
  • Background in a discipline involving a range of research-based and numerical skills (e.g. statistics, market or social research, economics).

 

Essential for the more senior role only, (desirable for all applicants)

  • Experience of overseeing and quality assuring the work of those you don’t directly line manage
  • Strong data modelling and analysis skills with experience of assessing the costs and performance of waste management services and options.

Closing date for applications is 11.00pm Wednesday 16th November.  Interviews will be held in the following weeks.

You might be pleased to know that we’re changing our approach to office-based working. Although this role is contractually based at our Cardiff office, in reality you will be able to work from home, with the caveat of coming into the office to collaborate with your teams approximately once per fortnight. You, your manager and your teams will have the freedom to decide when this will need to happen, but when it is agreed it will be important that you do attend the office. There will also be a requirement for you to visit sites/ local authorities throughout Wales.  If you are invited for an interview, this can be discussed in more detail.

If you’d like to view the details of this vacancy in Welsh, please visit https://wrapcymru.org.uk

 

 

Cyflog: £37k – £47k

Os ydych chi’n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth mawr i wasanaethau ailgylchu Cymru, yna dylai hyn fod o ddiddordeb i chi. Rydym am benodi dau aelod newydd i’n timau Cynghori ar Ailgylchu a Chasgliadau sy’n gyfle i ddylanwadu ar y gwasanaethau hyn ar raddfa genedlaethol a’u gwella.

WRAP yw un o elusennau amgylcheddol blaenaf y byd. Rydym yn arbenigwyr ar wneud y byd yn lle glanach, mwy hirhoedlog – a’n cyrch yw sicrhau ein bod yn defnyddio adnoddau mewn modd cynaliadwy.

Rydym am benodi dau Gynghorydd Ailgylchu a Chasgliadau (lefel yn y tîm yn unol â phrofiad), a fydd yn cynllunio, yn rheoli ac yn gweithredu portffolio o brosiectau i ddarparu cyngor a chymorth i awdurdodau lleol i’w helpu i gyflawni amcanion strategol a gwasanaeth wrth weithio tuag at gyrraedd targedau strategaeth Llywodraeth Cymru. Gan weithio’n agos gydag awdurdodau lleol, byddwch yn llywio dyluniad a darpariaeth gwasanaethau casglu ailgylchu a gwastraff, ac yn rheoli a chyfrannu at brosiectau sy’n ymchwilio ac yn diffinio arfer da.

Byddwch yn darparu cyngor yn uniongyrchol i awdurdodau lleol ar ddulliau strategol o ymdrin ag opsiynau, ac agweddau technegol ar, wasanaethau casglu ac ailgylchu, safleoedd HWRC, a gwelliannau effeithiolrwydd, yn cynnwys perfformiad a modelu ariannol a gwaith dadansoddi data, gan ddefnyddio adnoddau WRAP pan fo’n briodol.  Byddwch yn meithrin arbenigedd technegol mewn meysydd sy’n berthnasol i waith y Rhaglen yn barhaus, gan gadw’n hysbys am ddatblygiadau yn y meysydd hyn ac yn dod â hwy i sylw cydweithwyr a phartneriaid yn ôl y galw.

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n meddu ar wybodaeth dda o’r amrywiaeth o systemau casglu, ailgylchu a didoli sydd ar waith yng Nghymru, yn cynnwys y cyd-destun polisi a deddfwriaethol perthnasol. Bydd angen ichi ddangos dealltwriaeth o strwythurau a phrosesau awdurdodau lleol, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect cadarn a’r gallu i gydbwyso cymysgedd cymhleth o flaenoriaethau. Byddwch hefyd yn gyflwynydd a chyfathrebwr eglur, gyda phrofiad o ysgrifennu adroddiadau technegol eglur ynghyd â chyhoeddiadau eraill.

Yn dibynnu ar ba swydd y byddwch yn ymgeisio amdani, bydd angen ichi ddisgrifio sut rydych yn bodloni’r hanfodion swydd hyn.

  • Gwybodaeth dda o’r amrywiaeth o systemau casglu, ailgylchu a didoli sydd ar waith a’r cyd-destun polisi a deddfwriaethol perthnasol yng Nghymru.
  • Profiad o reoli prosiectau gwahanol, gyda sgiliau rheoli prosiect da a’r gallu i gydbwyso cymysgedd cymhleth o flaenoriaethau
  • Cefndir mewn disgyblaeth sy’n cynnwys amrywiaeth o sgiliau sy’n seiliedig ar ymchwil a rhifedd (e.e. ystadegau, ymchwil marchnad neu gymdeithasol, economeg).

Hanfodol am y rôl uwch yn unig, (dymunol ar gyfer holl ymgeiswyr)

  • Profiad o oruchwylio a sicrhau ansawdd gwaith y rhai nad ydych yn rheolwr llinell uniongyrchol arnynt
  • Sgiliau modelu a dadansoddi data cadarn gyda phrofiad o asesu costau a pherfformiad gwasanaethau ac opsiynau rheoli gwastraff.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11.00yh ddydd Mercher 16eg Tachwedd.  Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnosau i ddilyn.

Efallai y byddwch yn falch o glywed ein bod yn newid ein dull o weithio yn y swyddfa. Er bod y rôl hon wedi’i lleoli’n gytundebol yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, byddwch mewn gwirionedd yn gallu gweithio o gartref, gyda’r amod bod angen ichi ddod i’r swyddfa i gydweithio gyda’ch timau tuag unwaith bob pythefnos. Bydd gennych chi, eich rheolwr a’ch timau’r rhyddid i benderfynu pa bryd bydd angen gwneud hyn, ond pan fydd wedi’i gytuno, bydd yn bwysig eich bod yn dod i’r swyddfa. Bydd gofyn hefyd ichi ymweld â safleoedd/awdurdodau lleol ledled Cymru.  Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gellir trafod hyn yn fanylach.

 

 

 

The Blog Box

Other Publications from
The Environment Media Group

Back to top