letsrecycle.com

LOCAL AUTHORITY TECHNICAL CONSULTANT Ymgynghorydd Technegol i Awdurdodau Lleol

LocationHYBRID
Salary£45 K
Closing Date24 June 2024

Employer WRAP

Apply on company website

Do you want to help councils across Wales to improve their services and help Wales achieve its ambition to be the best recycling nation in the world?

Do you have hands on experience of making recycling services effective and implementing improvements?

WRAP is an expert in sustainability including waste management and recycling. We are looking for a Local Authority Technical Consultant to join WRAP’s Collaborative Change Programme. As a Local Authority Technical Consultant, you’ll be joining a team of experts in supporting councils to meet Welsh Government’s ambitious Beyond Recycling circular economy strategy.

You will manage and deliver a series of projects with councils around Wales to help them develop their recycling and waste strategies. Engaging with local authorities on recycling and waste technical and policy issues, you will provide advice on potential changes both large and small. You will need to use your knowledge of the range of collection, recycling and sorting systems and understand the Welsh policy and legislative context for delivering recycling and waste services. If you enjoy developing effective working relationships with individuals at a variety of levels and using your technical knowledge to really make a difference, this could be the role for you! Although not essential, the ability to speak Welsh is desirable for the role.

When applying for the role, you’ll be asked to describe how you meet the following job essentials:
• Strong operational experience in planning and delivering recycling and waste collection services including experience of rolling out new services and implementing service changes.
• Proven ability to engage and influence key senior stakeholders and/or decision makers to agree and deliver change.
• Experience of developing business cases in support of new services
• Confident presenter and communicator with experience of delivering workshops and facilitating meetings with senior level delegates.
• Demonstrable experience of writing technical reports including for a non-technical audience.

Taking note: research shows that while men tend to apply for jobs when they meet around 60% of the criteria, women and marginalised people tend to only apply when they check every box. So, if you think you have what it takes, but don’t necessarily meet every single point on the job description, please still apply.

Closing date for this role is 24 June at 09:00.
Interviews: shortlisted candidates will be invited to first round interviews after the closing date. It is intended that they will take place on 4 July in person in Cardiff.
We want you to have every opportunity to demonstrate your skills, ability and potential; please contact us if you require any assistance or adjustment so that we can help with making the application process work for you.

Ways of Working
You might be pleased to know that along with our flextime policy, we’ve moved to hybrid working here at WRAP. Although this role is contractually based at our Cardiff office, in reality you will be able to work from home, with the caveat of regularly attending in-person meetings in Wales. The team meets in our Cardiff office fortnightly and there will be on site meetings with local authorities, which you will also be expected to attend. If you are invited for an interview, this can be discussed in more detail.
WRAP reserves the right to close this role early in the event of a large volume of applications.

About WRAP
WRAP is a climate action NGO working around the globe to tackle the causes of the climate crisis and give the planet a sustainable future. Our vision is a thriving world in which climate change is no longer a problem.

At WRAP we believe that our natural resources shouldn’t be wasted. And that everything we use should be re-used and recycled. Our mission is to make the world a more sustainable place. We bring people together, we act on the facts, and we drive change.

Our core purpose is to help tackle climate change and protect our planet by changing the way things are produced, consumed and disposed of.

If you join us at WRAP – and we think you should – you’ll help us by tackling sustainable product design, reducing waste, encouraging re-use or advocating recycling across the food and drink, plastic packaging, clothing and textiles and the collections and recycling sectors.
You can help us all to do better.

Equality, Diversity & Inclusion

We believe that diversity is to be celebrated, that equality is our mindset and inclusion is the norm.
We’re on a journey to become an organisation where the richness of different opinions, lived experiences and capabilities are nurtured. An organisation that looks beyond its own boundaries and thrives outside of its comfort zone.
Our people are what make WRAP unique. So, if you decide to join us in saving the planet, we commit to:
• value difference and create an inclusive environment where everybody feels a sense of belonging, where everybody feels comfortable being themselves.
• consider equality, diversity and inclusion in everything we do that relates to you, including our recruitment, selection and attraction practices. Should you join WRAP, this follows through to pay and reward, development opportunities and career progression.
Want to find out more? Click here.

Note: The successful candidate will be required to regularly attend in person meetings in Wales. The team meets in our Cardiff office fortnightly and there will be on site meetings with local authorities.

________________________________________
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Mehefin am 9:00.
Cyflog: £45k
Noder: Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb yng Nghymru yn rheolaidd. Mae’r tîm yn cyfarfod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd unwaith pob pythefnos a bydd cyfarfodydd safle gydag awdurdodau lleol.
A ydych chi eisiau helpu cynghorau ledled Cymru i wella eu gwasanaethau a helpu Cymru wireddu ei huchelgais o fod y wlad orau yn y byd am ailgylchu?
A oes gennych chi brofiad ymarferol o wneud gwasanaethau ailgylchu yn effeithiol a rhoi gwelliannau ar waith?
Mae WRAP yn arbenigwr mewn cynaliadwyedd gan gynnwys rheoli gwastraff ac ailgylchu. Rydym yn chwilio am Ymgynghorydd Technegol i Awdurdodau Lleol i ymuno â Rhaglen Newid Gydweithredol WRAP. Fel Ymgynghorydd Technegol i Awdurdodau Lleol, byddwch yn ymuno â thîm o arbenigwyr i gefnogi cynghorau i fodloni strategaeth uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar yr economi gylchol, Mwy nag Ailgylchu.
Byddwch yn rheoli a chyflawni cyfres o brosiectau ar y cyd â chynghorau ledled Cymru i’w helpu i ddatblygu eu strategaethau gwastraff ac ailgylchu. Wrth ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol ar faterion polisi gwastraff ac ailgylchu, byddwch yn darparu cyngor ar newidiadau posibl, mawr a bach. Bydd angen i chi ddefnyddio eich gwybodaeth am yr amrywiaeth o systemau casglu, ailgylchu a sortio a deall y cyd-destun polisïol a deddfwriaethol yng Nghymru o ran darparu gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu. Os ydych yn mwynhau meithrin perthnasoedd gwaith effeithiol gydag unigolion ar amrywiaeth o lefelau a defnyddio eich gwybodaeth dechnegol i wneud gwahaniaeth, efallai mai hon yw’r swydd i chi! Er nad yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol yn y swydd hon.
Pan fyddwch yn ymgeisio am y swydd hon, bydd gofyn i chi ddisgrifio sut rydych yn bodloni hanfodion canlynol y swydd:
• Profiad gweithredol cryf o gynllunio a darparu gwasanaethau casglu gwastraff ac ailgylchu yn cynnwys profiad o gyflwyno gwasanaethau newydd a gweithredu newidiadau i wasanaeth.
• Gallu diamheuol i ymgysylltu ag uwch randdeiliaid allweddol a/neu’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ddylanwadu arnynt i gytuno i newidiadau a’u cyflwyno.
• Profiad o ddatblygu achosion busnes i gefnogi gwasanaethau newydd.
• Yn gyflwynwr a chyfathrebwr hyderus sydd â phrofiad o gyflwyno gweithdai a hwyluso cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr lefel uwch.
• Profiad amlwg o ysgrifennu adroddiadau technegol gan gynnwys rhai ar gyfer cynulleidfa nad ydynt yn dechnegol.

Gwnewch nodyn: dengys ymchwil fod dynion yn tueddu i ymgeisio am swyddi pan maen nhw’n bodloni tua 60% o’r meini prawf, ond fod merched a phobl ar yr ymylon yn tueddu i ymgeisio dim ond pan maen nhw’n ticio pob blwch. Felly, os ydych yn credu bod gennych yr hyn sydd ei angen, er nad ydych o reidrwydd yn ticio pob un pwynt ar y swydd ddisgrifiad, yna ymgeisiwch pryn bynnag.

Dyddiad cau’r swydd hon yw 24 Mehefin am 9:00.
Cyfweliadau: caiff ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer eu gwahodd i’r rownd gyntaf o gyfweliadau ar ôl y dyddiad cau. Bwriedir cynnal y cyfweliadau wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf.
Rydym eisiau i chi gael pob cyfle i arddangos eich sgiliau, eich gallu a’ch potensial; cysylltwch â ni os oes arnoch angen unrhyw gymorth neu addasiadau fel y gallwn eich helpu i wneud i’r broses ymgeisio weithio i chi.

Ffyrdd o Weithio
Yn ogystal â’n polisi gweithio’n hyblyg, efallai y byddwch yn falch o glywed ein bod wedi symud at weithio hybrid yma yn WRAP. Er bod y swydd hon wedi’i lleoli yng Nghaerdydd yn ôl y cytundeb, mewn gwirionedd cewch weithio o gartref, gyda’r cafeat o fynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb yng Nghymru yn rheolaidd. Mae’r tîm yn cyfarfod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd unwaith pob pythefnos a bydd cyfarfodydd safle gydag awdurdodau lleol lle bydd disgwyl i chi fod yn bresennol. Os cewch eich gwahodd am gyfweliad, gellir trafod hyn yn fanylach.
Mae WRAP yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb yn gynnar os bydd nifer uchel o geisiadau.

Ynglŷn â WRAP

Sefydliad anllywodraethol sy’n gweithredu ar newid hinsawdd yw WRAP, sy’n gweithio’n fyd-eang ar fynd i’r afael ag achosion yr argyfwng hinsawdd a rhoi dyfodol cynaliadwy i’r blaned. Gweledigaeth WRAP yw byd ffyniannus lle nad yw newid hinsawdd yn broblem mwyach.

Ni ddylem wastraffu ein hadnoddau naturiol. Dylid ailddefnyddio ac ailgylchu popeth a ddefnyddiwn. Ein cenhadaeth yw gwneud y byd yn lle mwy cynaliadwy. Fe wnawn eich helpu, eich herio, a sbarduno newid gyda’n gilydd.

Ein prif bwrpas yw helpu fynd i’r afael â newid hinsawdd a diogelu ein planed trwy newid y ffordd y caiff pethau eu cynhyrchu, eu defnyddio a’u gwaredu.

Os byddwch yn ymuno â ni yn WRAP – ac rydym yn credu y dylech chi – byddwch yn ein helpu trwy fynd i’r afael â dylunio cynhyrchion cynaliadwy, lleihau gwastraff, annog ail-ddefnyddio neu eirioli dros ailgylchu ar draws y sectorau bwyd a diod, pecynnu plastig, dillad a thecstilau, casglu ac ailgylchu.
Gallwch ein helpu ni i gyd i wneud yn well.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad

Credwn mewn dathlu amrywiaeth, mai cydraddoldeb yw ein meddylfryd, ac mai cynhwysiad sy’n arferol.
Rydym ar daith i ddod yn sefydliad sy’n meithrin y cyfoeth o wahanol safbwyntiau, profiadau bywyd a galluoedd. Sefydliad sy’n edrych y tu hwnt i’w ffiniau ei hun ac yn ffynnu wrth wthio’r ffiniau.
Ein pobl yw beth sy’n gwneud WRAP yn unigryw. Felly, os byddwch yn penderfynu ymuno â ni i achub y blaned, rydym yn ymroi i:
• Werthfawrogi gwahaniaethau a chreu amgylchedd cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’r ymdeimlad o berthyn, lle mae pawb yn teimlo’n gyfforddus yn bod yn nhw eu hunain
• Ystyried cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad ym mhopeth a wnawn mewn perthynas â chi, gan gynnwys ein gweithdrefnau recriwtio, dewis a denu. Pe byddech yn ymuno â WRAP, bydd hyn hefyd yn berthnasol i dâl a gwobrwyon, cyfleoedd datblygu a symud ymlaen yn eich gyrfa.
Ydych chi eisiau gwybod rhagor? Cliciwch yma.

Share this opportunity

Back to top

Subscribe to our newsletter

Get the latest waste and recycling news straight to your inbox.

Subscribe